<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6346770\x26blogName\x3dTHE+LIVING+EARENDUR\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://earendur.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://earendur.blogspot.com/\x26vt\x3d3643492081391207325', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

THE LIVING EARENDUR

"...Those Words are not Enough..."

GOOD NEWS!

Semingguan ini busy siapkan proposal dengan literature review untuk final projek.. peww! Semuanya beres.. pastu pulak Syst Analyst untuk projek ni.. suruh carikkan software 'WEBSPHERE PORTAL 5' untuk proceed ke develoment.. waaaa.. seluruh KL gua carik.. Low Yatt, Imbi, Sungai Wang, Subang, Sunway Pyramid.. semuanya hampa belaka..

Ada Contact IBM utk dapatkan software tu.. ikut procedure IBM scholarship... diorang kata akan bagi software tu.. tapi evaluation copy la. Susah jugak. Tapi gua teruskan jugak la..  asal selamat.. selagi tak dpt software tu selagi itu la development tak leh nak proceed.. waaaa! 3 months to go!

Tapi petang ni I try la call Syst Analyst bagitahu dia tentang masalah.. guess what!... GOOD NEWS!!! Dia berjaya dapatkan distributor untuk software tu.. waaaa... best la kalau camni.. esok try nak confirmkan bila boleh dapat benda tu... (Happy + Anxious).

::Can'T Stop ThaNk You!::
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment