<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6346770\x26blogName\x3dTHE+LIVING+EARENDUR\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://earendur.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://earendur.blogspot.com/\x26vt\x3d3643492081391207325', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

THE LIVING EARENDUR

"...Those Words are not Enough..."

Masih?

Masihkah engkau ingati
persahabatan sejati yang pernah engkau miliki
inginkah engkau mengerti
cinta kasih yang abadi yang tak pernah kau alami
usah merasa sepi
inginku ingatkan kau yang ku di sini

kujanji bersama engkau tiap waktu kau perlukan ku
ingin kupenuhi s’gala kerinduanmu
lupakan kesedihanmu kini ku ada di sisimu
izinkan cintaku selubungi kalbumu

nikmat, kasih, suci bagaikan merpati
putih, tulen, bebas
berterbangan di ruangan yang penuh dengan kasih cinta yang pertama
keriangan hati yang menyerlah tersebar
kau dan aku bersama ‘tuk selama-lamanya

::peace::
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment