<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6346770\x26blogName\x3dTHE+LIVING+EARENDUR\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://earendur.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://earendur.blogspot.com/\x26vt\x3d3643492081391207325', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

THE LIVING EARENDUR

"...Those Words are not Enough..."

"WE LOSE.."

Website company baru 70% siap memandangkan ada benda tambahan yang perlu dimasukkan. Semalam marketing exec bagi 1 CD gambar event company untuk dimasukkan dalam web. Pew, nampaknya kerja semakin banyak.. nak cari idea bagaimana nak display kat web. Menjelang hujung bulan February aku budget nak siapkan 100%.. sebab nak mula develop satu lagi web untuk product baru company aku.. best! best!

Semalam kalah dalam perlawanan frisbee.. 4 lawan 3 pun boleh kalah.. bosan sungguh.. Peluh pun kurang semalam.. tak tahu semangat apa yang muncul kat team aku, kurang mantap. Frisbee asyik terlepas jak! Ha.. untuk tontonan umum, inilah beberapa gambar sebelum perlawanan semalam.. masa warming up.


Balingan tajam Alvin


Sudah maju...


"Inilah yang dikatakan frisbee.." kata seorang model iklan, Cuinn.


Semalam ingatkan nak ambik gambar masa main, tapi masa tu aku pun turut bermain.. habis? Siapa yang nak ambik gambar..?

::..One Word.. a voice unheard.. You can change the world..::
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment