<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6346770\x26blogName\x3dTHE+LIVING+EARENDUR\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://earendur.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://earendur.blogspot.com/\x26vt\x3d-3749206475286519103', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

THE LIVING EARENDUR

"...Those Words are not Enough..."

BZ BZ BZ..:)

Bejaya jua aku kejar masa. Pergh... nak kata kerja banyak tak la jugak. cuma kalau delay punya delay.. memang akan jadi menimbun. Nak chatting kat yahoo dan msn pun tak kesampaian seperti hari hari sebelumnya. bukan internet down atau bos marah, cuma BUSY.. seronok pulak aku jadi busy body. Minggu depan dan masuk bulan Mac. Sepatutnya semua dah beres. Aku yakin.. yakin menjelang Jumaat ni, semua perjuanganku akan selesai.

Ha.. gambar ni bawah diambil malam Ahad yang lepas.. bersama kawan2. Machonya kami..:: sea of faces ::
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment