<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6346770\x26blogName\x3dTHE+LIVING+EARENDUR\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://earendur.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://earendur.blogspot.com/\x26vt\x3d-3749206475286519103', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

THE LIVING EARENDUR

"...Those Words are not Enough..."

GONDOL @ BOTAK

Teringat masa tahun 1999, masa masih muda2 dulu.. masa masih kurus. Bersama 7 geng-geng (yang sekarang tak tahu di mana diorang.. lost contact) masa diploma.. lepak hujung minggu cycling ke Bukit Cerakah Shah Alam.. Biasalah, masa tu macam hutan tu, kami yang punya. Sampai nak tercabut lutut mengayuh naik bukit, turun bukit.. Sampai tak sedar dah berjam-jam dalam hutan.. Syukurlah ada duit utk bayar sewa basikal :)

Menghirup udara segar semasa di Bukit Cerakah memang tak dapat dinafikan la.. Dah nama hutan, mesti la aman.. penuh dengan Oksigen. Kalau la dapat jadi enjoy macam tu balik.. sekarang dah tak larat dah.. dah berumur! Heheh!

Terbukak la pulak utusan online pagi ni.. Headline muka depan :

PM terkejut..-- Selepas tinjau Taman Pertanian Bukit Cahaya Seri Alam dari udaraBukan apa.. Bukit Cerakah dah gondol. Apa dah jadi.

:: Save the World.. Sertai Green Peace.. :) ::
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Post a Comment